Mitä tanssi-liiketerapia on?

Kehonkieli on ensimmäinen kielemme. Vauva kommunikoi häntä hoitavien henkilöiden kanssa liikkeiden, eleiden ja äänten avulla. Vaikka sanat vähitellen nousevat keskeiseen osaan kommunikaatiossa, pysyvät kehonkieli ja liike tärkeänä vuorovaikutuksen väylänä ihmissuhteissamme.

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva taideterapiamuoto. Keskeistä TLT:ssä on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa. Liike, kehon eleet ja asennot sekä äänen piirteet nähdään keskeisenä osana vuorovaikutusta.

Tanssia ja liikettä, näistä syntyvää luovaa ilmaisua käytetään keinona vahvistaa kehotietoisuutta, itsetuntemusta, vuorovaikutuksen kokemuksia ja tunnesäätelyä.

  • Tanssi-liiketerapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiamuotoista.
  • Tanssi-liiketerapiaa voidaan soveltaa kaikille ikäryhmille.
  • Tanssi-liiketerapiaa ohjaa ja toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti.

Miten tanssi-liiketerapia vaikuttaa?

Tanssi-liiketerapia vaikuttaa niin sensori-motorisella, emotionaalisella kuin kognitiivisellakin kokemisen tasoilla ja mahdollistaa niiden integraatiota. Se tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden oman kehon fyysiseen aktivoimiseen ja kehittää kehotietoisuutta sekä kehonhahmotusta. Kehotietoisuutta tarvitaan kehon toiminnan ohjaamisessa sekä omien reaktioiden tunnistamisessa.

Tanssi-liiketerapia auttaa asiakasta tunteiden tiedostamisessa ja säätelyssä. Se auttaa ymmärtämään tunteisiin liittyviä fysiologisia prosesseja, jolloin tunnekokemuksista tulee tietoisempia ja tunteita on helpompi tunnistaa, käsitellä ja työstää. Liike antaa mahdollisuuden tunteiden turvalliseen ilmaisemiseen ja voi luoda väylän myös niiden sanallistamiseen.

Tanssi-liiketerapia antaa tilaa asiakkaan varhaisten kokemusten ilmaisemiselle. Ylipäänsä psyyken tiedostamattomat prosessit ja sanattomat, vain kehossa tuntuvat kokemukset voivat tulla liikkeen kautta näkyviksi ja siten paremmin tietoisen mielen ulottuville.

Luovana ja toiminnallisena terapiana TLT antaa asiakkaalle mahdollisuuden omien vuorovaikutustapojen tutkimiseen ja uusien kokeilemiseen turvallisessa terapiasuhteessa.

Kenelle tanssi-liiketerapia sopii?

Tanssi-liiketerapia soveltuu kaikenikäisille ihmisille, eikä siihen osallistumiseksi vaadita tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapian tavoitteet määritellään kunkin asiakkaan yksilöllisten edellytyksien ja tarpeiden mukaan. Tanssi-liiketerapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana ja se voi olla asiakkaan pääasiallinen hoito- tai kuntoutusmuoto tai kokonaiskuntoutuksen osana muiden hoitomuotojen rinnalla.

Tanssi-liiketerapian kohderyhmät vaihtelevat vakavista psyykenhäiriöistä kärsivistä henkilöistä kaikkiin sellaisiin ihmisiin, jotka haluavat lisätä itsetuntemusta ja elämänhallintaa luovan terapian keinoin. Tanssi-liiketerapiaa on käytetty esimerkiksi kehitysvammaisille, autismin kirjoon kuuluville, mielenterveyspalvelujen asiakkaille, päihdehuollossa, vanhustyössä ja erityisopetuksessa. Tanssi-liiketerapian sovelluksia voidaan käyttää myös kasvatustyön tukena sekä hyvinvointia lisäävänä toimintana esimerkiksi työyhteisöissä.

Tanssi-liiketerapian menetelmät

Tanssi-liiketerapiassa käytetään monia erilaisia kehollisia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joilla tähdätään muun muassa tietoisuuden lisääntymiseen omista kehonaistimuksista, tunteista ja ajatuksista, parempaan kehonhahmotukseen sekä vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Menetelmien avulla voidaan tutkia suhdetta itseen ja muihin. Myös tietoisuustaidot ovat tärkeä osa terapeuttista työskentelyä.

Tanssi-liiketerapian menetelmiä ovat mm.

  • kehotietoisuus- ja tietoisuustaitotyöskentely
  • liikeimprovisaatio
  • pelit ja leikki
  • rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset.

Liikekokemuksia käydään läpi sanoin tai kuvin, mikä auttaa liikkeen merkityksen ymmärtämisessä ja sen integroimisessa osaksi omaa kokemusmaailmaa.

Tanssi-liiketerapiaan?

Tanssi-liiketerapiaa toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti. Suomen Tanssiterapiayhdistys hyväksyy ammattijäsenikseen Suomessa ammatillisen erikoistumiskoulutuksen tai ulkomailla alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon kautta tanssi-liiketerapeutiksi pätevöityineitä henkilöitä. Löydä terapeutti –sivulta voit etsiä oman paikkakuntasi koulutettuja tanssi-liiketerapeutteja.

AJANKOHTAISTA

TLT tietämisen menetelmänä -koulutus

Pauliina Jääskeläisen koulutus TLT tietämisen menetelmänä 21.9.2024 Helsingissä. Paikka ja tarkempi aika sekä ilmoittautumisohjeet julkaistaan pian!

Kokonaisia kohtaamisia -kongressi

Kokonaisia kohtaamisia - Keho psykoterapioissa ja taideterapioissa -kongressi 12.-14.6.2025 Turussa. Tanssiterapiayhdistys on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kongressia.

Lue lisää

Tanssi-liiketerapia väkivaltaa kohdanneiden kanssa -webinaari

La 27.4.2024 klo 11-12 Zoomissa. Keskustelijoina Asta Lehtimäki (vankilatyö), Kaisa Selin (lähisuhdeväkivalta) ja Lena Pettersson (paperittomien maahantulijoiden kanssa tehty työ), pj: Päivi Pylvänäinen.

Katso tallenne