Mitä tanssi-liiketerapia on?

Kehonkieli on ensimmäinen kielemme. Vauva kommunikoi häntä hoitavien henkilöiden kanssa liikkeiden, eleiden ja äänten avulla. Vaikka sanat vähitellen nousevat keskeiseen osaan kommunikaatiossa, pysyvät kehonkieli ja liike tärkeänä vuorovaikutuksen väylänä ihmissuhteissamme.

Tanssi-liiketerapia (TLT) lähestyy ihmistä kehollisuuden ja liikkeen näkökulmasta. Se on psykoterapian soveltava muoto, ja kuuluu luovien terapioiden ryhmään, kuten musiikkiterapia, kuvataideterapia ja draamaterapia. TLT:tä voidaan käyttää kuntoutus- tai hoitomuotona sekä sen sovelluksia laajasti hyvinvoinnin tukena eri ihmisryhmille.

Miten tanssi-liiketerapia vaikuttaa?

Tanssi-liiketerapia vaikuttaa niin sensori-motorisella, emotionaalisella kuin kognitiivisella kokemisen tasoilla ja mahdollistaa niiden integraatiota. Se tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden oman kehon fyysiseen aktivoimiseen, ja kehittää kehotietoisuutta sekä kehonhahmotusta. Kehotietoisuutta tarvitaan kehon toiminnan ohjaamisessa sekä omien reaktioiden tunnistamisessa.

Tanssi-liiketerapia auttaa asiakasta tunteiden tiedostamisessa ja säätelyssä. Se auttaa ymmärtämään tunteisiin liittyviä fysiologisia prosesseja, jolloin tunnekokemuksista tulee tietoisempia ja tunteita on helpompi tunnistaa, käsitellä ja työstää. Liike antaa mahdollisuuden tunteiden turvalliseen ilmaisemiseen ja voi luoda väylän myös niiden sanallistamiseen.

Tanssi-liiketerapia antaa tilaa myös asiakkaan varhaisten kokemusten ilmaisemiselle. Ylipäänsä psyyken tiedostamattomat prosessit ja sanattomat, vain kehossa tuntuvat kokemukset voivat tulla liikkeen kautta näkyviksi ja siten paremmin tietoisen mielen ulottuville.

Luovana ja toiminnallisena terapiana TLT antaa asiakkaalle mahdollisuuden omien vuorovaikutustapojen tutkimiseen ja uusien kokeilemiseen turvallisessa terapiasuhteessa.

Kenelle tanssi-liiketerapia sopii?

Tanssi-liiketerapia soveltuu kaikenikäisille ihmisille, eikä siihen osallistumiseksi vaadita tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapian tavoitteet määritellään kunkin asiakkaan yksilöllisten edellytyksien ja tarpeiden mukaan. Tanssi-liiketerapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana ja se voi olla asiakkaan pääasiallinen hoito- tai kuntoutusmuoto tai kokonaiskuntoutuksen osana muiden hoitomuotojen rinnalla.

Tanssi-liiketerapian kohderyhmät vaihtelevat vakavista psyykenhäiriöistä kärsivistä henkilöistä, keihin tahansa ihmisiin, jotka haluavat lisätä itsetuntemusta ja elämänhallintaa luovan terapian keinoin. Tanssi-liiketerapiaa on käytetty esimerkiksi kehitysvammaisille, autismin kirjoon kuuluville, mielenterveyspalvelujen asiakkaille, päihdehuollossa, vanhustyössä ja erityisopetuksessa. Tanssi-liiketerapian sovelluksia voidaan käyttää myös kasvatustyön tukena sekä hyvinvointia lisäävänä toimintana esimerkiksi työyhteisöissä.

Tanssi-liiketerapian menetelmät

Tanssi-liiketerapiassa käytetään monia erilaisia kehollisia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joilla tähdätään muun muassa tietoisuuden lisääntymiseen omista kehonaistimuksista, tunteista ja ajatuksista, parempaan kehonhahmotukseen sekä vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Menetelmien avulla voidaan tutkia suhdetta itseen ja muihin. Myös tietoisuustaidot ovat tärkeä osa terapeuttista työskentelyä.

Tanssi-liiketerapian menetelmiä ovat mm.

  • kehotietoisuus- ja tietoisuustaitotyöskentely
  • liikeimprovisaatio
  • pelit ja leikki
  • rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset.

Liikekokemuksia käydään läpi sanoin tai kuvin, mikä auttaa liikkeen merkityksen ymmärtämisessä ja sen integroimisessa osaksi omaa kokemusmaailmaa.

Tanssi-liiketerapiaan?

Tanssi-liiketerapiaa toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti. Suomen Tanssiterapiayhdistys hyväksyy ammattijäsenikseen Suomessa ammatillisen erikoistumiskoulutuksen tai ulkomailla alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon kautta tanssi-liiketerapeutiksi pätevöityineitä henkilöitä. Löydä terapeutti –sivulta voit etsiä oman paikkakuntasi koulutettuja tanssi-liiketerapeutteja.

AJANKOHTAISTA