Tanssi-liiketerapian koulutus Suomessa

Tanssi-liiketerapian koulutus Suomessa on ammatillista täydennyskoulutusta.
Koulutusta toteuttaa tällä hetkellä Eino Roiha –instituutti Jyväskylässä.

Koulutus koostuu vuoden mittaisista perusopinnoista (30 op) ja kolmivuotisista ammatillisista opinnoista (90 op).

Lisäksi tanssi-liiketerapiaa soveltavaa, lyhytkestoisempaa täydennyskoulutusta on tarjolla Keski-Pohjanmaan kansanopistossa Kälviällä.

Jyväskylän Eino Roiha- instituutti (ERI)

Eino Roiha –instituutti on Eino Roiha säätiön ylläpitämä koulutusorganisaatio, joka kouluttaa tanssi-liiketerapeuttien lisäksi myös musiikkiterapeutteja. Säätiön perustajatahoja ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki ja kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen.

Eino Roiha –instituutin järjestämät TLT-opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Ne koostuvat perusopinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op) ja ammatillisista opinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot, 90 op).

 

TANSSI-LIIKETERAPIAN PERUSOPINNOT (30 op)

Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden. Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan sekä tanssi- ja liikunta-alan ammattihenkilöstö kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä, järjestöissä, oppilaitoksissa ja muissa julkisissa ja yksityisissä yhteisöissä. Koulutus sopii erityisesti psykologeille, psykoterapeuteille, taideterapeuteille, psykiatrisille sairaanhoitajille, psykiatreille, yleislääkäreille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille, opettajille ja sosiaalityöntekijöille.

Perusopintojen tavoitteena on, että koulutukseen osallistujat osaavat käyttää tanssi-liiketerapeuttisia työmenetelmiä asiakastyössään ja oman työnsä voimavarana. Perusopintojen suorittaminen on edellytyksenä hakemiselle kolmivuotisiin ammatillisiin opintoihin. Perusopinnot antavat valmiudet toimia tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaajana. ERI:n perusopintojen (tai vastaavan) suorittaminen on hakuedellytys Tanssi-liiketerapian erikoistumiskoulutus 2: Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – Tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot –koulutukseen.

Päivä-/monimuoto-opiskeluna toteutettu koulutus muodostaa prosessiluonteisen yhtenäisen kokonaisuuden, jossa on 21 lähiopetuspäivää (2-3 pv/kk). Lähiopetuspäivät perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, reflektoivia keskusteluja ja opetuksellisia demonstraatioita. Etäopiskelun ja yhteisen oppimisen tukena käytetään kouluttajien tutoroimaa verkko-oppimisympäristöä. Lisäksi koulutettavat pitävät oppimispäiväkirjaa, perehtyvät alan kirjallisuuteen ja tekevät henkilökohtaisen kehitystehtävän.

Lähipäivien teemoja ovat mm.:

– Liikeimprovisaatio ja psykoterapeuttinen peilisuhde

– Leikki ja luovuus terapeuttisina työvälineinä tanssi-liiketerapiassa

– Labanin Effort-Shape teoria

– Kehotietoisuus ja somaattinen muisti

– Somaattiset resurssit ja niiden vahvistaminen

– Ryhmät ja ryhmäilmiöt tanssi-liiketerapiassa

– Kiintymyssuhdeteoria ja tanssi-liiketerapia

– Trauma ja keho

– Ratkaisukeskeisyys ja narratiivisuus tanssi-liiketerapiassa

– Kokemuksellinen anatomia ja kinesiologia

– Kuvan ja liikkeen välinen suhde tanssi-liiketerapiassa

– Vuorovaikutus ja koskettaminen tanssi-liiketerapiassa

– Musiikin ja äänen käyttö tanssi-liiketerapiassa

– Symbolisuus ja metaforat tanssi-liiketerapiassa

– Autenttinen liike

Pääkouluttajina toimivat: LitT, FM, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti Maarit Ylönen ja FT, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti Marko Punkanen

Lue lisää: www.ers.fi

 

TANSSI-LIIKETERAPIAN AMMATILLISET OPINNOT (90 op)

Tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot ovat jatkoa Tanssi-liiketerapian perusopinnoille. Tanssi-liiketerapia on kehotietoisuuden, liikkeen ja tanssin psykoterapeuttista käyttöä. Sen metodeja voidaan hyödyntää psykoterapeuttisessa työskentelyssä, työnohjauksessa, erityiskasvatuksessa ja vammaistyössä sekä sosiaali-, terveys-, kasvatus-, ja tanssin aloilla. Se toimii myös hyvänä itsensä kehittämisen välineenä ja hyvinvoinnin tukemisen muotona. Tanssi-liiketerapian menetelmät soveltuvat sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn ja niin aikuisten kuin lasten kanssa toimivien työvälineiksi.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan sekä tanssi- ja liikunta-alan ammattihenkilöstö kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä, järjestöissä, oppilaitoksissa ja muissa julkisissa ja yksityisissä yhteisöissä.

Tanssi-liiketerapian ammatillisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa koulutuksen päättyessä käyttää tanssi-liiketerapiaa psykoterapeuttisena hoito- ja kuntoutusmuotona työnohjauksen alaisena ja omaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia tanssi-liiketerapeuttina.

Tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot koostuvat teoria- ja menetelmäopinnoista (50 op) ja kliinisistä opinnoista (40 op).

Teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat seuraavista osioista:

– Orientoivat opinnot (2 op)

– Tanssi-liiketerapiatieto (30 op)

– Hoito- ja kuntoutustieto (9 op)

– Tutkijan taidot (9 op)

Kliinisiin opintoihin kuuluu:

– Ryhmämuotoinen, tanssi-liiketerapiamenetelmin toteutettu koulutusterapiaprosessi (120 tuntia)

– Työnohjausprosessi (120 tuntia)

– Asiakas- ja potilasharjoittelu (300 tuntia).

Koulutukseen kuuluu myös kolme internaattijaksoa yhdessä musiikkiterapiaopiskelijoiden kanssa.

 

Pääkouluttajina toimivat: LitT, FM, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti Maarit Ylönen ja FT, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti Marko Punkanen.

Koulutuksen ohjausryhmän muodostavat musiikkiterapian professori, psykoterapeutti, musiikkiterapeutti Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopistosta, psykoterapian professori, psykologian dosentti, psykoterapeutti Jaakko Seikkula Jyväskylän yliopistosta, yliopistotutkija, musiikkiterapeutti, psykoterapeutti Esa Ala-Ruona Jyväskylän yliopistosta, toiminnanjohtaja Jouni Kettunen Eino Roiha -säätiöstä, KM, tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti VET Auli Kurvinen, FT, musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti VET Marko Punkanen ja LitT, FM, tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti VET, työnohjaaja Maarit Ylönen.

Lisätietoja ERI:n tanssi-liiketerapian koulutuksista: www.ers.fi , Marko Punkanen, marko(at)nyanssi.net

 

Keski-Pohjanmaan kansanopisto (Kpedu)

KEHOLLISUUS, LIIKE JA TANSSI TERAPEUTTISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA (5 op)

Täydennyskoulutus keskittyy tanssi- ja liiketerapian soveltamismahdollisuuksiin ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä työhyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun edistämisessä. Koulutus on suunnattu työssään tavalla tai toisella kehollisuuden parissa toimiville sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kulttuurialojen ammattilaisille, jotka kaipaavat uutta näkökulmaa sekä välineitä työnsä kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Koulutus sisältää tanssi- ja liiketerapian, somatiikan ja liikeilmaisun soveltavia opintoja paneutuen käytännönläheisesti koulutuksen teemaan liittyviin keskeisiin aihealueisiin. Koulutukseen sisältyy myös tutustuminen psykofyysiseen hengitysterapiaan ja tietoiseen läsnäoloon.

Koulutus tarjoaa opiskelijoille kokemuksellista kehittymistä yksilöllisesti ja kunkin oman ammatinkuvan mukaan, keinoja ja voimavaroja työhyvinvoinnista huolehtimiseen, kehotietoisuuden ja itsetiedostuksen kehittymistä, lisääntynyttä luovuutta, vuorovaikutustaitoja sekä käytännön ideoita ja konkreettisia keinoja kehollisuuden huomioimiseen omassa työssä.

Kouluttajat: Liisa Jaakonaho, Sini-Maria Tuomivaara, Taru Ala-Haavisto ja Riikka Ajo.

Lue lisää: www.kpedu.fi

Tiedustelut: liisa.jaakonaho@uniarts.fi

 

Helsingin seudun kesäyliopisto

KOKEMUKSELLINEN JOHDATUS PSYKODYNAAMISEEN TANSSI- JA LIIKETERAPIAAN (2 op)

Sisältö ja tavoite: 

Psykodynaaminen teoria ja terapia perustuvat käsitykseen mielen moniulotteisuudesta ja ottavat huomioon myös tiedostamattomalla tasolla vaikuttavat tekijät. Lähtökohtana on ajatus mielen rakentumisesta vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä subjektiivisista kokemuksista, jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissa.  Psykodynaamisen terapian tavoite on potilaan itseymmärryksen syventäminen. Tanssi- ja liiketerapia (TLT) on kuntoutus- ja hoitomuoto, joka kuuluu taideterapioihin. Se perustuu monialaisesti tanssitaiteeseen sekä psykologian tieteenalaan ja psykoterapian eri suuntauksiin. Psykodynaamisessa tanssi- ja liiketerapiassa voidaan liike- ja kehotietoisuustyöskentelyn kautta käsitellä esimerkiksi kehomuistoja ja liikkeen kautta pintaan nousevia alitajuisia mielikuvia. Liike voi kuvastaa alitajunnan ilmiöitä samalla tavoin kuin unet, kuvat, sanallinen ilmaisu ja vapaa assosiaatio. Tanssiterapeuttisen prosessin aikana alitajunnan sisällöt ilmenevät liikesymboleina, jolloin niitä voidaan käsitellä myös tietoisen mielen avulla verbaalisesti. Koulutus on suunnattu työssään tavalla tai toisella kehollisuuden parissa toimiville tai siitä kiinnostuneille sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kulttuurialojen ammattilaisille.  Koulutus tarjoaa mm. uusia näkökulmia kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteisiin ja välineitä esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämiseen. Koulutus toteutetaan kokemuksellisena oppimisena. Osallistuminen ei edellytä tanssitaitoja. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20€.

Aika: 11.- 15.06.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettajat: Anna-Liisa Valtonen ja Liisa Jaakonaho

Ilmoittautuminen alkaa: Huhtikuun puolivälissä 2018

Ilmoittautuminen päättyy: 31.5.2018

Lue lisää ja ilmoittaudu: www.kesayliopistohki.fi

Tiedustelut: liisa.jaakonaho@uniarts.fi