Tanssi-liiketerapian koulutus Suomessa

Tanssi-liiketerapian koulutus Suomessa on ammatillista täydennyskoulutusta.
Koulutusta toteuttaa tällä hetkellä Roiha –instituutti Jyväskylässä.

Koulutus koostuu vuoden mittaisista täydennyskoulutus 1 -opinnoista  (30 op) ja kolmivuotisista täydennyskououtus 2 / tanssi-liiketerapian ammatillisista opinnoista (115 op).

Roiha- instituutti

Roiha –instituutti on Eino Roiha säätiön ylläpitämä koulutusorganisaatio, joka kouluttaa tanssi-liiketerapeuttien lisäksi myös musiikkiterapeutteja. Säätiön perustajatahoja ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki ja kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen.

Roiha –instituutin järjestämät TLT-opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Ne koostuvat täydennyskoulutus 1 -opinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op) ja täydennyskoulus 2 -opinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot, 90 op).

 

TANSSI-LIIKETERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS 1 (30 op)

Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn / Tanssi-liiketerapian perusteet

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan sekä tanssi- ja liikunta-alan ammattihenkilöstö kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä, järjestöissä, oppilaitoksissa ja muissa julkisissa ja yksityisissä yhteisöissä. Koulutus sopii erityisesti psykologeille, psykoterapeuteille, taideterapeuteille, psykiatrisille sairaanhoitajille, psykiatreille, yleislääkäreille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille, opettajille ja sosiaalityöntekijöille.

Opintojen tavoitteena on, että koulutukseen osallistujat osaavat käyttää tanssi-liiketerapeuttisia työmenetelmiä asiakastyössään ja oman työnsä voimavarana. Opintojen suorittaminen on edellytyksenä hakemiselle kolmivuotisiin ammatillisiin opintoihin. Opinnot antavat valmiudet toimia tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaajana. Täydennyskoulutus 1 -opintojen (tai vastaavan) suorittaminen on hakuedellytys Tanssi-liiketerapian täydennyskoulutus 2: Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – Tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot –koulutukseen.

Päivä-/monimuoto-opiskeluna toteutettu koulutus muodostaa prosessiluonteisen yhtenäisen kokonaisuuden, jossa on 21 lähiopetuspäivää (2-3 pv/kk). Lähiopetuspäivät perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, reflektoivia keskusteluja ja opetuksellisia demonstraatioita. Etäopiskelun ja yhteisen oppimisen tukena käytetään kouluttajien tutoroimaa verkko-oppimisympäristöä. Lisäksi koulutettavat pitävät oppimispäiväkirjaa, perehtyvät alan kirjallisuuteen ja tekevät henkilökohtaisen kehitystehtävän.

Lähipäivien teemoja ovat mm.:

– Liikeimprovisaatio ja psykoterapeuttinen peilisuhde

– Leikki ja luovuus terapeuttisina työvälineinä tanssi-liiketerapiassa

– Labanin Effort-Shape teoria

– Kehotietoisuus ja somaattinen muisti

– Somaattiset resurssit ja niiden vahvistaminen

– Ryhmät ja ryhmäilmiöt tanssi-liiketerapiassa

– Kiintymyssuhdeteoria ja tanssi-liiketerapia

– Trauma ja keho

– Ratkaisukeskeisyys ja narratiivisuus tanssi-liiketerapiassa

– Kokemuksellinen anatomia ja kinesiologia

– Kuvan ja liikkeen välinen suhde tanssi-liiketerapiassa

– Vuorovaikutus ja koskettaminen tanssi-liiketerapiassa

– Musiikin ja äänen käyttö tanssi-liiketerapiassa

– Symbolisuus ja metaforat tanssi-liiketerapiassa

– Autenttinen liike

Koulutuksen johtajana ja toisena pääkouluttajana toimii tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti, traumapsykoterapeutti VET, kouluttaja Marko Punkanen (FT) ja toisena pääkouluttajana pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, työnohjaaja Tanja Pihlaja.

Lue lisää: www.ers.fi

TANSSI-LIIKETERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS 2 (115 op)

Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – Tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot

Tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot ovat jatkoa Tanssi-liiketerapian perusopinnoille. Tanssi-liiketerapia on kehotietoisuuden, liikkeen ja tanssin psykoterapeuttista käyttöä. Sen metodeja voidaan hyödyntää psykoterapeuttisessa työskentelyssä, työnohjauksessa, erityiskasvatuksessa ja vammaistyössä sekä sosiaali-, terveys-, kasvatus-, ja tanssin aloilla. Se toimii myös hyvänä itsensä kehittämisen välineenä ja hyvinvoinnin tukemisen muotona. Tanssi-liiketerapian menetelmät soveltuvat sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn ja niin aikuisten kuin lasten kanssa toimivien työvälineiksi.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan sekä tanssi- ja liikunta-alan ammattihenkilöstö kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä, järjestöissä, oppilaitoksissa ja muissa julkisissa ja yksityisissä yhteisöissä.

Tanssi-liiketerapian ammatillisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa koulutuksen päättyessä käyttää tanssi-liiketerapiaa psykoterapeuttisena hoito- ja kuntoutusmuotona työnohjauksen alaisena ja omaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia tanssi-liiketerapeuttina.

Tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot koostuvat teoria- ja menetelmäopinnoista (50 op) ja kliinisistä opinnoista (40 op).

Teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat seuraavista osioista:

– Orientoivat opinnot (2 op)

– Tanssi-liiketerapiatieto (30 op)

– Hoito- ja kuntoutustieto (9 op)

– Tutkijan taidot (9 op)

Kliinisiin opintoihin (40 op) kuuluu:

– Ryhmämuotoinen, tanssi-liiketerapiamenetelmin toteutettu koulutusterapiaprosessi (120 tuntia)

– Työnohjausprosessi (120 tuntia)

– Asiakas- ja potilasharjoittelu (300 tuntia).

Koulutuksen johtajana ja toisena pääkouluttajana toimii tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti, traumapsykoterapeutti VET, kouluttaja Marko Punkanen (FT) ja toisena pääkouluttajana pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, työnohjaaja Tanja Pihlaja.

Lisätietoja tanssi-liiketerapian koulutuksista: www.ers.fi , Marko Punkanen, marko(at)nyanssi.net